Vuosikokous pidettiin Finlandia-talossa 15.11.2018. Vuosikokous päätti mm. yhdistyksen uudistetuista säännöistä ja uudesta tilikaudesta.

PÖYTÄKIRJA

1. Vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden äänenlaskijan valitseminen.

Valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi Mikko Manninen ja sihteeriksi Jukka Huopio. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänteenlaskijoiksi valittiin Rami Madanat ja Konsta Pamilo.

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen.

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

 

4. Vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausuntojen esittäminen.

Puheenjohtaja Mikko Manninen kävi läpi yhdistyksen vuosikertomuksen toimikaudella 1.11.2017-31.10.2018. Vuosikertomus on pöytäkirjan liitteenä. Rahastonhoitaja Mikko Rantasalo esitteli yhdistyksen keskeneräisen tilinpäätöksen. Varsinaista tilinpäätöstä ja tilintarkistajien lausuntoa ei voitu esittää, koska pankkivaihdoksesta johtuen pankista (Nordea) ei viimeisen kuukauden vientejä saatu toimitettua riittävän ajoissa tilintarkastajille, jotta lokakuun lopussa päättyneen tilikauden tiedot olisi saatu valmiiksi tilinpäätökseen.

 

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tilinpäätös vahvistetaan, tilitarkastajien lausunto lausunto hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tammikuussa 2019 seuraavalla tavalla: dokumenttien valmistuttua ne lähetetään vuosikokouksessa olleille 15.1.2019 mennessä sähköpostitse. Jos dokumenttien osalta vuosikokouksen osallistujilla ei ole huomautettavaa 20.1.19 mennessä, myönnetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus.

 

6. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen.

Puheenjohtaja Mikko Manninen kävi läpi toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja tämä vahvistettiin. Tromboosiprofylaksiasessio OT-päivien yhteydessä (Timo Puolakka esitti kiitokset hyvin järjestetystä trombisessiosta) + VTK 2019 Turussa (SAY:n hallituksesta järjestelytoimikunnassa Mika Junnila ja Jari Mokka) ovat tulevan toimintakauden keskeisimmät tapahtumat. Hyvä Hoito tekonivelkirurgiassa -julkaisun päivittämisen valmistelu käynnistetään Ville Remeksen johdolla, uusi suositus julkaistaan 2020. Tutkimusapurahojen määrä ilmoitetaan myöhemmin keväällä 2019, matka-apurahat ovat jatkuvasti jaettavissa anomuksen perusteella. Timo Puolakka toivoi tutkimusapurahojen näkyvämpää mainostusta (Lääkärilehti, Duodecim, MediUutiset, apurahatietokanta). Tekonivelrekisterin kehittämistä jatketaan entisen ryhmän toimesta Keijo Mäkelän johdolla. Master Class 3:n valmistelu aloitetaan, kurssi pidetään suunnitelman mukaan tammikuussa 2020. Toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin vuodelle 2019. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 20 eurossa.

 

7. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, kahden jäsenen ja kahden varajäsenen valitseminen.

Uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Manninen ja varapuheenjohtajaksi Mika Junnila. Sihteeriksi valittiin Jukka Huopio ja rahastonhoitajaksi Mikko Rantasalo. Varsinaisiksi hallituksen jäseniksi valittiin, Jarmo Kangas ja Mikko Karvonen heille varajäseniksi Outi Väyrynen ja Konsta Pamilo.

 

8. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiesten valitseminen varamiestä

Tiliextra Oy toimii yhdistyksen tilitarkastajana ja vastaavat kahdesta tilintarkastajasta ja heidän varamiehistään.

 

9. Sääntömuutos

Hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Äänestettiin jäsenhakemuksen määrittelystä, ehdotus Suomessa laillistetun lääkärin hyväksymisestä jäseneksi voitti muut ehdotetut (terveydenhuollon henkilön). Esille nousi myös ajatus mahdollisen toiminnantarkastajan tarpeesta jatkossa. Sihteerin (Huopio) lisäys pöytäkirjaan pöytäkirjan kirjoittamisen yhteydessä: Yhdistyslain pykälän 38 a mukaan “Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa”. Näin ollen Artroplastiayhdistys ei tarvitse toiminnantarkastajaa, koska sillä on tilintarkastaja.

 

10. Muut Asiat

Hannu Miettinen välitti SOY:n puolesta tiedustelun liittyen Efort-kokoukseen Wienissä 2020. Efort pyytää ideoita tieteellisen session järjestämisestä, mahdollinen idea annettava 17.12.2018 mennessä. Rami Madanat ehdotti aihetta lääketieteen uudet teknologiat ja Mikko Manninen dysplasiasessiota. SOY hallinnoi asiaa. Huomioitiin Jarkko Leskisen ja Jari Mokan eroaminen hallituksesta. Sähköpostilistan ajantasaistamisesta keskusteltiin.

Puheenjohtaja Mikko Manninen päätti kokouksen klo 15.20.

Mikko Manninen
Puheenjohtaja

Jukka Huopio
Sihteeri