Suomen Artroplastiayhdistyksen uudistetut, vuosikokouksessa 15.11.2018 hyväksytyt säännöt:

Suomen Artroplastiayhdistys r.y.
Yhdistyksen säännöt


1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Artroplastiayhdistys r.y., ruotsiksi Artroplastikföreningen i Finland r.f.

Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista nimeä Finlands Arthroplasty Society.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.


2. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on tekonivelkirurgiaan liittyvän tiedon ja taidon ylläpitäminen ja kehittäminen Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee tekonivelkirurgiaan liittyvää tutkimustyötä, järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia sekä osallistuu muuhun alaan liittyvään toimintaan, joka ylläpitää ja edistää tekonivelkirurgiaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä muuta taloudellista ja aineellista tukea. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja muuta omaisuutta.


3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea tekonivelkirurgiasta kiinnostunut Suomessa laillistettu lääkäri, jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee. Yhdistyksen hallitus voi kutsua ulkomaiseksi kirjeenvaihtajajäseneksi henkilön, jonka se katsoo sopivan yhdistyksen toimintaan. Ulkomaisella kirjeenvaihtajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua tekonivelkirurgian alalla erityisen ansioitunut henkilö.

Kannattajajäseneksi voidaan ottaa yksityishenkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta kokouksissa. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenen valinta tapahtuu vuosikokouksen päätöksellä hallituksen esityksestä.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla hallituksen sihteerille

tai puheenjohtajalle. Ero myönnetään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksusta ovat vapautettuja kunniajäsenet, kirjeenvaihtajajäsenet ja eläkkeellä olevat jäsenet. Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena perättäisenä vuotena, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

Yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan jäsen erottaa yhdistyksestä, mikäli hän hallituksen tai yhdistyksen kokouksen antamasta huomautuksesta huolimatta on toiminut yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti. Päätös erottamisesta voidaan tehdä vain vuosikokouksessa. Erottamiseen vaaditaan, että suljetussa äänestyksessä ¾ annetuista äänistä on annettu erottamisen puolesta.


4. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja neljä jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yhdistyksen vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenten toimikausia voi olla yhtäjaksoisesti korkeintaan kahdeksan ja hallituksen puheenjohtajan toimikausia puheenjohtajana korkeintaan neljä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsentä on läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen rahoja hoitaa rahastonhoitaja.


5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin erikseen.


6. YHDISTYKSEN TOIMINTAVUOSI JA TILIT

Yhdistyksen toimintavuosi alkaa lokakuun 1. päivänä ja päättyy syyskuun 30. päivänä. Yhdistyksen tilikausi on 1.10.-30.9- Yhdistyksen tilit tarkastaa sitä varten vuosikokouksen valitsema tilintarkastaja. Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava yhdistyksen tilintarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.


7. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta kiertokirjeellä, sähköpostilla ja/tai ilmoituksella Suomen Lääkärilehdessä.


8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 60 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kutsuttu koolle.Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä, paitsi kun on kyse jäsenen erottamisesta tai kun kokous muuten päättää suljetusta äänestyksestä. Yhdistyksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan ääni, vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.


9. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja neljä jäsentä.

8. Valitaan tilintarkastaja.

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.